Geçmişten Bugüne İzmir Atatürk Lisesi

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İZMİR ATATÜRK LİSESİ
İzmir Atatürk Lisesi

8 Mart 2020 Pazar

İzmir Atatürk Lisesi 1888'de rüştiye (ortaokul) mezunlarını kabul eden 5 yıllık İzmir İdâdîsi olarak kurulmuş, 1890'da 7 yıllık idâdî (ara lise), 29 Ekim 1910'da "İzmir Sultânî Mektebi" adını alarak sultânî (lise) olmuştur. 1922-1923 ders yılı sonunda sultânîlerin adı lise olunca "İzmir Erkek Lisesi" adını almıştır.

Cumhuriyet döneminin ilk müdürü Rıdvan Nafiz Bey, ikinci müdürü de Mithat Oksancak'tır. 1928 yılında Mithat Bey Ankara'ya tayin edilince yerine Hilmi Erdim gelmiş ve 16 yıl müdürlük yapmıştır. Nuri Tozkoparan da başmuavin olmuştur.

Atatürk’ün okulu ilk ziyareti 15 Ekim 1925 yılında, ikinci ziyareti 1 Şubat 1931 yılında gerçekleşmiştir. O yıllarda yurt dışına öğrenci gönderme sınavlarında İzmir Atatürk Lisesi mezunlarının öne çıktığını gören Atatürk, önce 11 Ekim 1925 günü Reddi İlhak İlkokulu'nu ziyaret etmiş, sonra da yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerin okulunu görmek isteyerek 15 Ekim 1925'te Atatürk Lisesi'ni ziyaret etmiştir. 1 Şubat 1931 yılındaki ikinci ziyaretinde bir matematik dersini izlemiştir.

Atatürk İzmir Atatürk Lisesi'nde
İzmir Atatürk Lisesi'nde matematik dersine katılan Atatürk

1934'ten sonra okulun şimdiki yeri imar planı ile saptanınca, okulun önündeki arazi okula bırakılmıştır. Önce daha küçük bir alan bahçe olarak kullanılmış, sonra şimdiki sınırlar saptanmış ve 2,5 metre yüksekliğinde taş duvar ile çevrilerek, okulun gündüzlü ve yatılı öğrencilerinin emniyeti sağlanmıştır çünkü o yıllarda bu yanmış yıkılmış yerler -özellikle geceleri- tekinsizdir.

1937 yılı Ekim ayında Halim Erker matematik öğretmeni olarak atanmıştır. Öğretmenler Şube'de de (şimdiki Namık Kemal Lisesi) ders verirlerdi. O yıl Halim Erker, okulda öğrencisi olduğu İzzet Soner, Akif Bibioğlu, Şekür Çağatay ve Vahap Akmandor ile birlikte matematik öğretmeni olmuştur. İzzet Soner 1947 yılı sonuna kadar kalmış, sonra İstanbul Üniversitesi'ne tayin olmuştur. Bu dönemde fizik öğretmeni İlhan Tınaz, kimya öğretmeni Selahattin Özyar, Halim Bey, edebiyat öğretmeni Fuat Edip Baksı ile birlikte görev yapmışlardır. İzmir Erkek Lisesi'nden mezun olup öğretmen olduktan sonra bu okulda öğretmenlik yapanlar arasında Necati Cumalı, Halil Onuralp, İzzet Soner, Süleyman Tuser, Ziya Yamanlar, Fuat Uğural, Haydar Candanlar, A. Naili Özeren, Necati Çiftçi, Esat Çınar, Hüsnü Hazarhun, Zeki Baran, Niyazi İnaler, Sıtkı Şükrü Pamirtan, Kemal Özerdim, Ali Ülgen, Mecdi Başkut sayılabilir.

İDÂDÎ - SULTÂNÎ - LİSE

İzmir'de ilk rüştiye 1875 yılında açılmış olup, ancak 10 sene sonra idâdîye dönüşmüştür ama binanın yapımı 3 yıl sürdüğünden 1888 yılında açılabilmiştir. İlk yıl 120 öğrenci kaydolmuştur. Aydın Vilâyeti Salnamelerine göre 163 gündüzlü öğrenci, 1890 da 37 yatılı öğrenci eklenerek 200 olmuştur. 1910 yılına kadar gittikçe artarak 493 öğrenciye ulaşmıştır. İzmir İdâdîsi'nde 1895 yılı ile 1910 yılları arasında 23-30 çeşit ders okutulduğu ve 15-17 muallim (öğretmen) görevli olduğu anlaşılmaktadır. İzmir'de açılacak Sultânî için Karantina semtinde 18.000 Lira'ya mâl olan binada (şimdiki Mithatpaşa Teknik ve Endüstri-Meslek Lisesi) ve 1876 yılında açılması planlanmış ise de yeterli öğrenci bulunmadığı için açılamamış ve bu bina 1891 yılında Mektebi Sanayi'ye devredilmiştir. 1884 yılında idâdîlerin yapımı için yeni bir vergi konularak gelir sağlanmış ve İzmir İdâdîsi de Konak Meydanı'ndaki Hükûmet Konağı'nın arkasına yapılan binada 23 Temmuz 1886'da ilk 3 sınıf için yeterli öğrenci kaydedilerek 3 sınıflı olarak açılmıştır. Birinci sınıfı 2 derslikli olmak üzere 3 derslikten oluşmuştur. Bu öğrencilerin hepsi gündüzlüdür. Okul 1887'de 5 sınıflı olmuş ve 1889'da ilk mezunlarını vermiştir. İdâdî’nin ilk müdürü Abdurrahman Bey'dir.

Menemen, Bergama, Çeşme, Urla, Tire ve Ödemiş halklarının 17 Aralık 1887 tarihinde pâdişaha başvurusu üzerine, 27 Temmuz 1888'de irâde-i seniye çıkmış ve Ocak 1889'da 75 yatak kapasiteli yatılı okul haline getirilmiş, 1890 yılında 7 yıllık yatılı okul olarak hizmete başlamıştır. 1891'de yatılılık kapasitesi 150'ye çıkarılmış ve Rumca da ders olarak okutulmaya başlamıştır. 1892 tarihli tebliğde taşra idâdîlerinin 5 veya 7 yıllık olacağı öngörülmektedir.

1901 yılında İzmir İdâdîsi'nde ziraat ve ticaret şubeleri açılmıştır. 16 ekim 1910 yılında 7 yıllık idâdîlerin sultânîye dönüştürülmesi esnasında İzmir İdâdîsi de İzmir Mekteb-i Sultânîsi adı ile eğitime başlamıştır. İdâdî'nin başlangıcından itibaren Fransızca dersleri de vardı. Ahmed Adnan Saygun’un müzik hocası İsmail Zühtü, Balkan Savaşı bittikten sonra öğrenime açılan İttihat ve Terakki Numune Mektebi'nde müzik öğretmenliği yapmıştır. Bu okul Yunan işgali sırasında kapatılan Konak İdâdîsi'nin öğrencilerinin nakledildiği Hilâl İdâdîsi'dir ve daha sonra Dumlupınar İlkokulu olmuş, 2005 yılında yanmıştır. Şimdi yıkık halde Arap Fırını Sokağı'nda durmaktadır. (Binanın belediye tarafından restore edilmesi kararı alınmış ama henüz uygulamaya geçilmemiştir.)

Maarif Vekâleti'nin bütçesine 1911 yılında 10.000 Osmanlı Lirası ödenek konularak İzmir Sultânî Mektebi'ne yeni bir bina yapılması kararlaştırılmış olmasına rağmen, dönemin politik durumu bunun gerçekleşmesine engel olmuştur. 1913 yılında İttihat ve Terakki Numune Mektebi öğrencileri arasında Ahmet Adnan Saygun da vardır. İttihat ve Terakki Numune Mektebi 1919'da Hilâl Sultânîsi adını almıştır. Bu okul 7 yıllık İzmir İdâdîsi'dir.

İzmir Sultânîsi'nde 15 Mayıs 1919'daki Yunan işgalinden sonra ilk defa 13 Eylül 1920'de öğrenci kaydı yapılmış fakat binada eğitime izin verilmeyip, öğrenciler Hilâl İdâdîsi'ne kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine orada devam etmişlerdir. Bu bina Cumhuriyet döneminde Dumlupınar İlkokulu, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma Bürosu olmuştur.

İzmir Atatürk Lisesi

Hükûmet Konağı'nın arkasındaki İzmir İdâdîsi işgal yıllarında Yunan kuvvetleri tarafından kullanıldığı için, 1 Ekim 1922'de, Yunan işgali döneminde 1920-1921 yıllarında Rum okulu olarak inşa edilen ve işgal döneminde Rum Hastanesi olarak kullanılan ama yağmaya uğrayıp tahrip edilmiş olan binaya taşınmaya karar verilmiştir. Bu okulun inşaatına 1909 yılında başlanmış ve 1912 yılında eğitime açılmıştır (Rum Kız Okulu). Taşınılacak olan bu bina, İzmir’in yanmadan önce Çalgıcıbaşı diye anılan semtindedir. Yangından önce Saint John Katolik Katedrali'nin önündeki Katedral Sokak'taki kilisenin arkasında ve okulun önündeki (batısındaki) Fulyas Sokak, okulun kuzey doğusunda Büyük Boyahane Sokak, önündeki (kuzey doğusunda) Adliye Caddesi 1905 yılında sigorta şirketlerinin kullandığı harita üzerinde belirtildiği yerde görülmektedir.

Binanın betonarme hesapları ve müteahhitliği Demosthane Kiokpas adlı Fransız firmasına yaptırılmıştır. Bu dönemde Ecole Centrale de Jeunes Filles (Rum Merkezî Kız Okulu) eğitim yapmaktadır. Bu okul daha önce 1830 yılından beri Aya Fotini Kilisesi'nin yanındadır ve 1887 yılında Rue de Roses sokağında (Güller Sokağı) inşa edilen binada eğitim vermeye devam etmiştir. Bu sokak günümüzde Şehit Nevres Bulvarı'nın bulunduğu yerde, Kordon'a doğru uzanan yoldur. Okul 1900 yıllarında Rue Adlie'ye (Adliye Sokağı) taşınmıştır. İşte okul şimdiki yerinde, 1909 yılında Atinalı mimar Karathanasopoulos tarafından yapılmıştır. 1922-1923 ders yılı sonunda sultânîlerin adı lise olunca okul "İzmir Erkek Lisesi" adını almıştır. 1923 yılında okul binasının dış sıvaları bile yoktur. Şimdiki ön ve arka bahçe de yoktur. Buraları İzmir yangınından sonra yangın artığı yıkık binalarla dolu harabe halindedir.

İzmir Atatürk Lisesi
İzmir Rum Kız Lisesi mezunları öğretmenleriyle birlikte (Namık Kemal Lisesi)

İzmir’in kurtuluşundan sonra İzmir Sultânîsi'nin yeni öğretmen kadrosu Vasıf Çınar Bey'in milli eğitim müdürlüğünde Rıdvan Nafiz, Esat, Selahattin, Mithat, Hilmi, Nazmi, Hayri, Nuri olarak oluşmuş ve 1 Ekim 1922'de öğrenci kaydına başlanarak, Ekim sonunda eğitime tekrar başlanmıştır ama Konak'taki bina yetersiz kalınca daha büyük bir bina aranmıştır. İşgalden önce İzmir'deki Rum halkının ihtiyacına yeterli olmayan Rum Kız Okulu (Bu okul şimdi Alsancak Devlet Hastanesi olan Fransız Hastanesinin yanındaydı.) 1871 yılında kurulan Linardopoulo Rum Okulu'nun genişletilmesi amacıyla İzmir Atatürk Lisesi'nin şimdiki yerinde 1909 yılında yapılmaya başlanan ve 1912'de biten Yeni Rum Kız Okulu binasıdır. Bu yeni bina işgal yıllarında Rum Hastanesi olarak kullanılmıştır. İşgalin sona ermesinden sonra bina Türk yetkililerce İzmir Sultânîsi için uygun görülmüştür. Ekim 1922'de dersler başlamış, 2 ay sonra da okulun yatılı bölümü açılmıştır. 1923-1924 öğrenim yılında binaya şehir şebekesinden su ve elektrik bağlanmıştır. Lise bünyesindeki iptidâi kısım Basmane'deki Amerikan Koleji'ne nakledilerek liseye alan kazandırılmıştır.

İzmir Atatürk Lisesi

1923-1928 yılları arasındaki ilk 5 yılda enkazlar kaldırılarak okula bahçe kazandırılmıştır. 1929'da ön bahçedeki park yapılmıştır. 1925-1926 öğretim yılında yemekhane ve mutfak ile 4 adet yatakhane eklenmiştir. Okul bahçesi büyütülmüş ve şimdiki alanı bulmuştur. Bahçe hudutları o dönemde yüksek duvarlar ile çevrilidir. Çepeçevre çam ağaçları da o dönemde dikilmiş ağaçlardır. Okulun sadece deniz tarafında kapısı vardır. Bu kapıdan Cumhuriyet Meydanı'na doğru denize kadar olan alan da yanmış-yıkılmış binaların enkazlarıyla doludur. Lozan Meydanı'na bakan taraf ise 3,5 metre yükseklikte duvarla çevrilidir. Etrafı yanmış ve yıkılmış boş arazi olması nedeniyle, öğrencilerin emniyeti açısından gerekli olan yüksek duvarların ve çam ağaçlarının bu dönemde dikilmiş olması olasıdır.

1928-1929 eğitim-öğretim yılında yemekhanenin karşısındaki arsaya 5000 Lira harcanarak erzak deposu yapılmıştır. Okulun deniz tarafındaki kapısının karşısındaki yol denize kadar uzatılmış ve Belediye'nin yardımıyla ön bahçe park haline getirilmiştir. Okula havagazı bağlanmış ve 1930 yılında 13.500 lira harcanarak öğrenciler için banyolar yapılmıştır.

Okulun ön kapısından denize kadar olan yıkık alanda şimdiki yol yapılmıştır. 1930-1931 ders yılında 15.000 Lira harcama ile 14x52,5 metre boyutlarındaki kapalı teneffüshane (spor salonu) yapılmıştır. Okul bahçesindeki su kuyusuna su pompası monte edilmiştir. 1931-1932 yılında Halkapınar suyu bağlantıları tamir edilmiştir. Bina artan öğrenci sayısına yetmediği için, şube niteliğinde orta kısım 1933-1934 eğitim yılında Tilkilik'teki Amerikan Koleji'ne nakledilmiştir.

1935 yılında 500 metrekarelik şimdiki yemekhane yapılmış, 700 metrekarelik jimnastik solonu ve 190 metrekarelik banyo yapılmıştır. 1936 ders yılında Rusya ve Almanya'dan okulun ihtiyacı olan ders araçları getirilerek, fizik ve kimya laboratuvarları kurulmuştur. Daha sonra Abdurrahman Bey Pavyonu ilave edilmiş ve eski 3 derslikli yapının adı da Enver Demir Pavyonu olmuştur. (Halbuki bu 3 derslikli pavyon Enver Demir'den önce de vardı.)

1936-1937 ders yılında ikinci bir erkek lisesi açılmıştır. (Günümüzdeki İzmir Kız Lisesi'nin bulunduğu binada hizmet veren İzmir Erkek Öğretmen Okulu Balıkesir’e nakledilince, o binaya şimdiki Namık Kemal Lisesi binasında olan Kız Lisesi nakledilerek, boşalan bu binada İzmir Erkek Lisesi'nin şubesi hizmet vermiştir. Bu şube 3 Mart 1939 tarihinde "İzmir İkinci Erkek Lisesi" adını almıştır. 1942 yılında Birinci Erkek Lisesi "Atatürk Lisesi", İkinci Erkek Lisesi "Namık Kemal Lisesi" adlarını almıştır.

Okulun ana binasının önüne 3 derslikli son sınıflar için olan 3 sınıfa ek olarak, 1950'li yıllarda yeni pavyonlarla büyütülmüştür. Daha sonra derslik ihtiyacı nedeniyle bu pavyon şimdiki şekle sokularak 13 sınıflık bir pavyon olmuştur.

1950'li yıllarda Enver Demir’in müdürlüğü zamanında okulun çevresindeki yüksek duvarların Lozan Meydanı ve Mustafa Necati Bey Bulvarı'na bakan bölümleri alçaltılıp yarıya indirilmiştir. Daha sonra Belediye bu duvarların üzerine sac perdeler koymuş, sonra da bugünkü haline dönüştürmüştür. Bu dönemde okul bahçesine şimdiki Atatürk Büstü yapılmıştır. Hilmi Erdim ve Abdurrahman Bey Pavyonlarına Rıdvan Nafiz Edgüer Pavyonu eklenmiştir.

Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle müdür Ali Kemal Görgülü döneminde kütüphane, yabancı dil ve fen laboratuarlarını içeren BMC Pavyonu yapılırken, kilise tarafındaki yüksek duvarlar alçaltılmış, kapalı spor salonu yeniden tanzim edilmiştir. Müdür Atilla Güner döneminde Rıdvan Nafiz Edgüer Pavyonu'nun altındaki kapalı teneffüshane Gazi İlkokulu'na bağlı anaokulu olarak hizmet vermiştir.

1984-1993 yıllarında müdür Hasan Özdemir döneminde 1 futbol sahası ile 21 ünitelik bilgisayar laboratuvarı hizmete girmiştir. 2000 yılında Lozan Meydanı'na bakan kapı ve duvarların üzeri, İzmir Belediyesi tarafından şimdiki demir parmaklıklı şekle çevrilmiş ve bahçenin bir kısmı spor alanları, kalan kısmı da otopark olarak kullanılmaya başlamıştır.

1949 yılından sonra lise 4 yıla çıkarılmış, 1954-1955 eğitim yılında tekrar 3 yıllık program uygulamasına geçilmiştir. Hilmi Hadımoğlu’nun müdürlüğü döneminde iki adet artezyen açılarak okulun su sorunu halledilmiş, yeni trafo inşa edilerek elektrik sorunu da çözülmüştür. Ön bahçeye çim sahalar, basketbol sahaları yapılmış, kapatılma kararı alınan pansiyonun yeniden faaliyete geçmesi sağlanmıştır.

İzmir Atatürk Lisesi

Okul 1991-1992 eğitim-öğretim yılında kredili sisteme geçmiş, 1992 yılına kadar düz lise olarak hizmet vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılından 1998 yılına kadar yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfı olan "süper lise" olmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında "anadolu lisesi" statüsüne geçmiş, 2000 yılında kız öğrenciler de alınmaya başlamıştır.

İrfan Urhan’ın müdürlüğü döneminde, 2004 yılında okula teknoloji sınıfı kazandırılmış, bilgisayar laboratuvarı tam donanımlı hale gelmiştir. Otopark girişleri elektronik ortama taşınmış, bariyerli otomasyon uygulaması başlatılmıştır. Halen bu statü devam etmekte olup, liselere giriş sınavlarında ancak en üst seviyedeki öğrencilerin kaydolabildiği bir okul olarak bilinmektedir.

Okul 1998-1999 yılında "anadolu lisesi" statüsüne geçmiş olmasına rağmen, adının şahsiyetinden dolayı "anadolu" kelimesi kullanılmamıştır; tarihî değerlerinden dolayı, yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesiyle “Atatürk Anadolu Lisesi” yerine "İzmir Atatürk Lisesi" isminin devamına karar verilmiştir.

2000 yılından bu yana karma eğitim yapılmakta olup, erkek öğrenciler için yatılı kısım mevcuttur. Sabahtan akşama kadar tek tedrisat eğitimi yapılmaktadır. Her yıl 300 öğrenci için 10 sınıf açılmaktadır. 4 ana binada 52 derslik vardır. Okulda 2 fizik, 1 kimya, 1 biyoloji olmak üzere 4 fen bilimleri ve 1 bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Son 10 yıldan beri yatılı öğrenci kapasitesi 140'tır ve ana binanın 3. katı eskiden olduğu gibi yatakhane olarak kullanılmaktadır.

Eğitim 4 ana binada yapılmaktadır. Okulun modern bir mutfağı ve yemekhanesi vardır. Süreli yayınlara abone olan okul kütüphanesinde 16.265 kitap vardır. Okulun 1 kapalı spor salonu, 2 yapay çimli futbol sahası ve 5 basketbol sahası vardır.

Okulda, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı'nın (İZALEV), kapalı spor salonunun yarı alanını kullanarak 1990'da yaptırdığı alttan ısıtmalı, mezunların bir Cumhuriyet Altını karşılığında koltuklara isimlerini yazdırdıkları 300 kişilik konferans salonu vardır. (Sonraki yıllarda koltuklardaki isimler sökülerek girişteki duvara asılmıştır.)

İzmir Atatürk Lisesi
Kapıdaki yazı: Erkek Lisesi

DERNEKLER - VAKIFLAR 

 

İdâdî döneminde, 23 Eylül 1908'deki İkinci Meşrutiyet'ten sonra öğrencilerin Nevresidegan Maarif Cemiyeti adıyla bir gençlik derneği kurdukları ve aynı adı taşıyan gazete çıkardıkları kayıtlardadır. Öğrencilerin derslerini ihmal ettikleri ve öğrenciliğe yakışmayacak hareketlerde bulundukları gerekçesiyle Ocak 1909'da bu dernek kapatılmış ve müdür Yusuf Rıza Efendi görevinden alınmıştır.

İzmir Erkek Lisesi'nden Yetişenler Cemiyeti, 1928 yılında müdür Hilmi Erdim, tarih öğretmeni Mithat Oksancak, Kabataş Lisesi matematik öğretmeni Fuat Arsan tarafından, merkezi İzmir Erkek Lisesi olmak üzere “İzmir Liselerinde Yetişenler Cemiyeti” kurulmuştur. İlk yönetim kurulunda doktor Suat bey, tüccar Safa bey, öğretmenlerden Necati, Rahmi ve Hilmi Beyler görev almıştır. 1931-1932 yılları için 2 yıllık albüm çıkarılmıştır. Mezunlara yardım için 1933 yılında İstanbul'da “İzmir Yurdu” adıyla Nûr-u Osmaniye'de 10 yataklı bir yurt açılmıştır. 1934 yılında Ege Yurdu adıyla 30 yataklı olarak Şehzadebaşında da bir yurt açılmıştır. 1939 yılına kadar İstanbul'dan yönetilen yurtlar, tüzükteki bir değişiklikle İzmir'den yönetilmeye başlamış, merkeze bağlı yurt müdürlüğü oluşturulmuştur. 1949 yılı kongresinde derneğin adı “İzmir Atatürk Lisesi'nden Yetişenler Cemiyeti” olarak değiştirilmiştir. 1958 yılında İstanbul'da okuyan lise mezunlarıyla eski mezunlar bir araya gelerek derneğin İstanbul şubesini oluşturmuşlar, merkezin İstanbul şubesine verdiği 1000 lira para ile işe başlanmıştır. İstanbul'da yurt kurmak amacıyla çaylar ve geceler tertip edilerek para toplanmıştır. İstanbul ve İzmir Belediyelerinin yardımıyla Beyoğlu'nda hazineye ait 1012 metrekarelik arsa 2500 Lira'ya alınmış fakat derneğe tahsis edilen bu arsaya bina yapılamamıştır. Yıllar boyunca bu arsanın zorunlu vergileri ödenemeyip bakımı da yapılamayınca, 1981 yılında genel kurullarını yapmakta yeterli üyeyi bir araya getiremeyen dernek, son yönetim kurulu başkanı avukat Avni Leblebicioğlu’nun başaknlığında yeterli çoğunluk ile toplanamadığından, dernek kapatılmıştır. Derneğin yasal mührü, okulun müdür başyardımcısı Erdoğan Bey'dedir ve eski "müdür evi" şimdiki Atatürk Lisesi Müzesi'ne teslim edilecektir.

Daha sonra okul mezunlarını bir araya getirmek için pilav günleri yapılmış ve 1984 yılındaki pilav gününde okul müdürü Doğan Kutlu’nun tahsis ettiği bir dersanede emekli öğretmenlerle birlikte eski mezunlar toplanıp İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın kurulmasına karar verilmiş ve müteşebbis heyet oluşturularak vakıf senedinin hazırlanması istenmiştir. Bu toplantıya katılanlar:

Nazım Beyhan
Kemal Özerdim
Ahmet Kantar
Garra Sarmat
İskender Özturanlı
Haluk Baykent
Kadri Subay
İsmail Hakkı Onat
Nejat Atatuş
Muammer Yurdakul
Erol Mavi
Rahmi Ayhan
Necdet Göktepe
Latif Çağlayan
Yılmaz Özcanlı
Salim Zeytinoğlu
Mehmet Füzün
Vecdi Özsöz
Ali Enveri Ege
Mehmet Arslanalp
Enver Haydaroğlu
Onur Postacı
Koray Derman
Atilla Zağpuş
Hakan Durmuş Postacı
Önder Tunçalp
Ömür Önder
Seyfettin Yazgan
Emin Derman
Fikret Zühtü Ural
Erkan Sutekin
Fevziye Ertuna
Mustafa İlhan Soysal
Baha Taneli
Mustafa Topaç
İlyas Oral
Yalçın Oktay
Ertuğrul Mutlu
Atilla İşyar
Ercan Gülgeze
Efe Erginer
Enis Dinçeroğlu
Hüseyin Demirbağ
Hanifi Caner
Mehmet Caner
Şenol Birol
Cevdet Atilla
Zeki Ar
Emin Akyürekli
Erdoğan Acarlar

İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 30 Aralık 1985 tarihinde tescil edilen vakıf senedinin geçici birinci maddesine göre yönetim kurulu şöyle oluşmuştur:

Haluk Baykent
Necdet Göktepe
İskender Özturanlı
Baha Taneli
Nazım Beyhan

İlk genel kurul yukarıda sayılan kurucu üyelerin katılımıyla 30 Nisan 1986'da yapılmıştır. Seçilen ilk yönetim kurulu:

Haluk Baykent
Necdet Göktepe
Nazım Beyhan
Rahmi Ayhan
Baha Taneli
Ahmet Kantar
Fikret Ural
Hasan Özdemir (okul müdürü)

İzmir Atatürk Lisesi

1990 yılında eski jimnastik salonunun basketbol ve voleybol sahalarına yetecek kadar kısmı bırakılıp, kalan bölümü bugünkü konferans ve sosyal etkinlikler salonu olarak alttan ısıtmalı sistemle Necdet Göktepe’nin mühendislik ve teknik eleman desteği ve Necdet Özbelge’nin o dönemde İstanbul'da kapanan sinemaların koltuklarını satın alması ve Necdet Göktepe’nin bunları İzmir'e taşıması ve ayrıca okul mezunlarının maddî-manevî katkıları ile, okul mezunu Murat Özdemir’in müteahhitliğinde yapılmıştır.

21 Mart 1990 tarihinde jimnastik salonunun temelden güçlendirilip onarılarak, sahne arkası düzenlemesi yapılarak konferans ve diğer etkinlikler için kapalı alan haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu işi okul mezunu Murat Özdemir yüklenmiş ve Necdet Göktepe’nin yardımlarıyla bitirmiştir.

Vakıf başkanlığından ayrılıp onursal başkan seçilen Haluk Baykent'in yerine 1996'dan 2006 yılına kadar avukat Şener Birol başkanlık yapmış, yönetim kurulunda da Atilla Börühan, Fikret Ünal, Rıdvan Gürkaynak, Hasan Aktaş, Tuna Baran, Necdet Özbelge, Burhan Demirbilek, Erkan Sutekin, Halit Özboyacı, Erdal Apaydın, Azam Yumrutaş, Hamit Şentürk, Sedat Topaloğlu, Levent Erol, Emir Toktaş, Malik Sezen, Behzat Aydilek, Emin Selçuk Botsalı, Naci Öktem, Nail Yüce, Abdurrahman Atalar ve okul müdürü Hilmi Hadımoğlu görev almış, denetim kuruluna Baha Taneli, Burhan Güneş ve Mustafa Topaç seçilmiştir.

2006-2012 yılları arasında Rafet Kılınç başkanlığında Akif Ersezgin, Şaban Eren, Behzat Aydilek, İsmail Akçura, Fevzi Gezginer, Emir Toktaş, Sedat Topaloğlu, Hamit Şentürk, Erdal Apaydın, İhsan Tutum, Bilhan Savran, Ozan Dora, Doğan Efe, Cem Kabaklı, Tevfik Türk, Cenert Alptekin, Hasan Aktaş, Feyzi Özcanlı, Fatih Özsümer yönetim kurulunda görev almışlar, denetleme kurulu bu dönemde de aynı isimlerle göreve devam etmiştir.

2012-2014 dönemi için şehir planlamacısı İhsan Tutum başkanlığında Fevzi Gezginer, Tevfik Türk, Hakan Şarap, Doğan Efe, Fatih Özsümer, Selma Kırdı, Hünkar Göçen, Alp Ersoy, Serhat Özvan görev almıştır. Denetleme kurulunda Baha Taneli, Kadir Bahçeci, Mustafa Yücel görev almıştır.

12 Nisan 2014 tarihinde yapılan seçimde Hasan Tutum, Fevzi Gevginer, Tevfik Türk, Hakan Şarap, Fatih Özsümer, Alp Ersoy, Serhat Özvan, Caner Alptekin, Oğuz Ömür Bosnalı ve Nuri Çiftçi asil üye olmuş ve önceki denetleme kurulu tekrar seçilmiştir.

Medeni Kanun'da yapılan değişiklikle, kuruluştan sonra yasanın çıktığı zamana kadar vakıflara üye olanlar dışında yeni üye alınması engellendiğinden, yeni mezunlar vakfa üye olamamıştır. Bu yüzden yeni mezunlar yeni bir Atatürk Lisesi'nde Yetişenler Derneği’ni, okul müdürünün öncülüğünde “İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği” adıyla kurmuşlardır. Bu dernek hâlen toplanma ve faaliyette bulunma çalışmalarına devam etmektedir. Medeni Kanun'un vakıf üyeliğini engelleyen maddesinin yürürlükten kaldırılmasından sonra, okulun yeni mezunları 1998'den sonra vakfa üye olmaya başlamış ve genç üyeler son dönemlerdeki yönetim kurullarında görev almaya başlamışlardır.


Yorumlar - Yorum Yaz